01 خرداد 1401 ساعت 14:24


مقدمه
برای تحقق بخشیدن و اجرای دستور و دعوت مقام معظم رهبری
در تشکیل حلقههای میانی نیاز به الگوییکامل و برنامهای
همهجانبهنگراحساس میشود.برنامه ای که بتواند از ابتدا تا انتها
تمام مراحل و گامها را تصویر کرده و با ارائه نقشه راه غبار از
ابهامات بردارد.تشکیلجریانهای حلقههایمیانی قرار است با
اتصال افرادو مجموعهها و انجمنهای مختلف که هر کدام در
عرصهایمشغول به کار هستنداتفاق بیفتدوآنجریان سرنوشت
کشور و انقلاب را با تحقق دولت اسلامی به نفعمردم رقم بزند.
اولین قدم برای این که چنین حرکت بزرگعمومیشکل بگیرد
این است کهابتدا در سطحنخبگانیوخواص جامعه عزمی برای
همراه کردنآحاد و مجموعههای مردمیبه وجود آید تا بتواند
افراد و مجموعهها و تشکلها را با خود همراه کندو به میدان
نقشآفرینی بکشاند.
تحققاینحرکت بارویکرد جامعهپردازی،ابعاد گستردهایکهدر
سطح ملی دارد.بناستتا مراحل تمدنسازی را تکمیل کند وبا
تحقق دولت اسلامیحلقه وصلی بین مردم و حکومت باشد.
تأسیس چنین جریانیبا اینعظمتنیاز به برنامه، هدف، ساختار
وبنیان معرفتیعمیقیداشته و دقت نظر خاصی را میطلبد.
عظمت این حرکت ما را بر آن میدارد که دراولین قدمبه سمت
آن هم بهاندازه کافی تأمل داشته باشیم.
به صحنه در آوردن ارادههای فردی و جمعی، اراده وعزم راسخ و
فولادینی میخواهد کهنیاز به تعدّد افرادی است که بتوانند این بار
را به دوش کشیده و فعالانه و امیدوارانهدر عرصه عمل وارد شوند
و از ناملایمات پیشرو خسته نشوند. این ویژگیهایی که بیان شد
نیازمند یک بنیان معرفتیو چارچوب نظری مستحکم و البتهیک
برانگیختگی قوی درونی دارد.نوشتار پیش روبا توجه به این
موضوعسعیداردبانگاه دروندینی به مسئله«اولین قدم»بپردازد
وبرای برداشتن قدم اول راهبرد تبیینی و تبلیغی ارائه دهد.
کلیدواژهدرون دینی کهمعنایآغازگرانهو اقامهداشته و هم دارای
پشتوانه عمیقمعرفتیو الهیباشدوعلاوه براینهاانگیزه وعزم
جدی بیافریند تا در بستر عینی جامعه نقشآفرینباشد، واژه
«بعث»و«بعثت»است.در ادبیات دین بعثت شروع حرکت و
دعوتاز بشریتبرای بنیانگذاری یکانقلاب توحیدی وبرکندن
طواغیت و تأسیسّامتاسلامیودر نهایتتمدن بزرگ اسلامی
است.این تشابهاتو شاخصهها، ما را برآن داشت تا نظری دوباره
به آن بیندازیم.
در این نوشتار اولین قدم را با اقتباس از بعثت نبی اکرم صلی الله
علیه وآله،«بعثت»معرفیمیکنیموبا بررسی و تحلیلدوبارهاین
واقعه بزرگ تاریخی جاری در زمان،آموزهها و شاخصههاییرا
برایاولین قدمدرتشکیل جریانهای حلقهمیانیبه کار بندیم.
این نوشتار شامل دو بخش است که بخش اول در رابطه با«بعثت»
است ومفاهیم وشاخصههای آن را بررسی میکند. در بخش دوم
با نگاهی به تشکیل حلقههای میانی، شاخصههای بعثت را در این
معنا متناظرسازی خواهد کرد.
به امید اینکهقدمی در تشکیل جبهه مردمی انقلاب اسلامیبرداشته
باشیم

 

 

/images/stories/gam2_ir/asar/jnhlfuej.pdf

امروز419
دیروز712
در هفته4701
در ماه19450
مجموع2379104

بازدید کنندگان برخط

1
Online

بالای صفحه